54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านงานอาชีวอนามัยและความ

54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เสาร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2551


หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสุขภาพ

หน่วยที่ 2 ระบบประกันสุขภาพ

หน่วยที่ 3 ระบบบริการสุขภาพ และการประกันคุณภาพ

หน่วยที่ 4 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การควบคุม การฟื้นฟู

หน่วยที่ 5 ระบบสุขภาพกับงานอาชีวอนามัย

หน่วยที่ 6 พฤติกรรมศาสตร์สุขศึกษา การประชาสัมพันธ์และการป้องกัน

หน่วยที่ 7 การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพในสถานประกอบกิจการ

หน่วยที่ 8 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ

หน่วยที่ 9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาการระบาด

หน่วยที่ 10 การเฝ้าระวังและการสอบสวนปัญหาสุขภาพในสถานประกอบการ

หน่วยที่ 11 การศึกษาทางวิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หน่วยที่ 12 การประยุกต์วิทยาการระบาดในการวางแผนและประเมินผล

หน่วยที่ 13 การประยุกต์วิทยาการระบาดในการป้องกันและควยคุมโรคติดต่อ

หน่วยที่ 14 การประยุกต์วิทยาการระบาดในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

หน่วยที่ 15 การประยุกต์วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้าชม : 94611

     


 
@Copyright ? 2008-2017 www.safety-stou.com
ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ