54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54111 ประสบการณ์วิชาชีพ

พุธ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2551


ฉบับ ปรับปรุง ปี2553 ใหม่

ข้อมูลจากเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สรุปย่อ  

หน่วยที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หน่วยที่ 2 การประสานงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หน่วยที่ 3 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หน่วยที่ 4 หลักและกระบวนการแก้ปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หน่วยที่ 5 การปรับปรุงคุณภาพงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หน่วยที่ 6  การนิเทศงานการควบคุมกำกับงานและการประเมินผลงาน

หน่วยที่ 7 หลักและวิธีการลดความขัดแย้งในการทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

***************************************************************************************************************

แบบฝึกประเมินก่อน-หลังเรียน

บทที่1-15

เข้าชม : 64867

     


 
@Copyright ? 2008-2017 www.safety-stou.com
ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ