54109 การยศาสตร์

54109 Ergonomics การยศาสตร์

จันทร์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2551


เป็นสรุปเนื้อหาโดยย่อครับ ของวิชานี้  ผู้เรียนควรจะอ่านในหนังสือเพิ่มเติม เพื่อจะได้รับความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

หน่วยที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการยศาสตร์

หน่วยที่ 2  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

หน่วยที่ 3  การควบคุมการทำงานของร่างกาย

 หน่วยที่ 4 สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการยศาสตร์

หน่วยที่ 5  สุขภาพจิตในการทำงาน

หน่วยที่ 6 การวัดสัดส่วนร่างกายและการประยุกต์สัดส่วนร่างกาย

หน่วยที่ 7 ชีวกลศาสตร์ในการทำงาน

หน่วยที่ 8  อุปกรณ์ควบคุมด้วยมือและสื่อแสดงข้อมูล

หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์การปฏิบัติงานและการศึกษาเวลาการทำงาน

หน่วยที่ 10 การจัดโปรแกรมด้านการยศาสตร์ในองค์กร

หน่วยที่ 12 การออกแบบสถานีงาน

หน่วยที่ 13 ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาการยศาสตร์

หน่วยที่ 14 การชี้บ่งและวิเคราะห์งานด้านการยศาสตร์เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงาน

 หน่วยที่ 15 การประยุกต์การยศาสตร์ในสำนักงานและในโรงพยาบาล

แบบประเมิน ก่อน- หลังเรียน    หน่วยที่ 1  หน่วยที่ 2   หน่วยที่ 3   หน่วยที่ 5   หน่วยที่ 6,8,10

รวมแบบประเมินบทที่1,2,3,5,6,8,10

  สรุปบันทึกเสียง

หน่วยที่ 1+2   หน่วยที่ 4   หน่วยที่ 5   เอื้อเฟื้อโดย คุณองอาจ

 สรุปบันทึกเสียง unit 1    unit 2   unit 3   unit 4   unit 5  unit 7  unit 8    unit 9 

ต้นฉบับ

หน่วยที่ 6  การวัดสัดส่วนร่างกายและประยุกต์สัดส่วนร่างกายในงานการยศาสตร์

หน่วยที่ 7 ชีวกลศาสตร์ในการทำงาน

หน่วยที่ 8 อุปกรณ์ควบคุมด้วยมือและสื่อแสดงข้อมูล

หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์การปฏิบัติงานและการศึกษาเวลาทำงาน

หน่วยที่ 10 การจัดโปรแกรมด้านการยศาสตร์ในองค์กร

หน่วยที่ 12 การออกแบบงานและสถานีงาน

หน่วยที่ 13 ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาการยศาสตร์

หน่วยที่ 14 การบ่งชี้และวิเคราะห์งานด้านการยศาสตร์เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงาน

หน่วยที่ 15 การประยุกต์การยศาสตร์ในสำนักงานและในโรงพยาบาล

แผนผังความคิด mindmap  54109   เอื้อเฟื้อข้อมูลโดยคุณโรสลิน เทพจันทร์



เข้าชม : 147963

     


 
@Copyright ? 2008-2017 www.safety-stou.com
ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ