54115 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามียและความปลอดภัย

เสาร์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2551


 หน่วยที่ 1  ความรู้ทางกฎหมายทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

หน่วยที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกียวกับกฎหมายแรงงานสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หน่วยที่ 3 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

หน่วยที่ 4  กฎหมายแรงงานด้านสิ่งแวดล้อมการทำงาน

หน่วยที่ 5 กฎหมายแรงงานด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เครื่องจักร หม้อน้ำและไฟฟ้า

สรุป หน่วยที่1-7 ของคุณ AMP

แบบประเมิน 1-15

Download    พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑   

Download     ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)

Download     ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

Download  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                     พ.ศ.2549

Download  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                    เกี่ยวกับความร้อน  แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2549

Download   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

Download  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2515

Download ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำ

Download พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน 2537

Download พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ 2533

ประกาศ พรบ. ๒๕๓๕ เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยง

แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานตรวจแรงงานในการรับขึ้นทะเบียนการขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเข้าชม : 97313

     


 
@Copyright ? 2008-2017 www.safety-stou.com
ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ