54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การประเมิน

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

ศุกร์ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2551


เป็นสรุปชุดวิชาเก่า อ่านในระหว่างรอหนังสือได้ครับ คิดว่าเนื้อหาคงไม่แตกต่างกันมาก

 หน่วยที่ 1ความรู้พื้นฐานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

หน่วยที่ 2 การประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

หน่วยที่ 3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแสงสว่างในสถานประกอบการ

หน่วยที่ 4 การประเมินและควบคุมอันตรายจากความร้อน

หน่วยที่ 5 การประเมินและควบคุมอันตรายจากรังสีก่อให้เกิดการแตกตัวและรังสีชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดการแตกตัว

หน่วยที่ 6 อุปกรณ์และวิธีการปรับความถูกต้องของเครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศ

หน่วยที่ 7 การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์มลพิษทางอากาศที่เป็นอนุภาค

หน่วยที่ 8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศที่เป็นก๊าซและไอ

หน่วยที่ 9 การประเมินและควบคุมอันตรายจากเสียงและความสั่นสะเทือน

หน่วยที่ 10 การตรวจวัดขนาดของอนุภาคที่เป็นมลพิษทางอากาศ

หน่วยที่ 11 เครื่องมืออ่านค่าโดยตรงที่ใช้ในการตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมี

หน่วยที่ 12 การควบคุมคุณภาพของการเก็บตัวอย่างอากาศและการวิเคราะห์

หน่วยที่ 13 การควบคุมและป้องกันอันตรายจากสารเคมี

หน่วยที่ 14 การระบายอากาศ

หน่วยที่ 15 การจัดการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมการประเมิน VCD แผ่นที่ 1

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมการประเมิน VCD แผ่นที่ 2

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมการประเมิน VCD แผ่นที่ 3

 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมการประเมิน VCD แผ่นที่ 4

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมการประเมิน VCD แผ่นที่ 5

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมการประเมิน VCD แผ่นที่ 6เข้าชม : 47666

     


 
@Copyright ? 2008-2017 www.safety-stou.com
ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ