54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เสาร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2551


หน่วยที่ 1พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หน่วยที่ 2 แบบพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา

หน่วยที่ 3 วิศวกรรมโครงสร้างงานอาคาร

หน่วยที่ 4 วัสดุและความแข็งแรงของวัสดุ

หน่วยที่ 5 อนุภาคในบรรยากาศ

หน่วยที่ 6 อุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน

หน่วยที่ 7 กลศาสตร์ของไหล

หน่วยที่ 8 ระบบท่อ ปั๊ม เครื่องอัดอากาศ และเครื่องระบายอากาศ

หน่วยที่ 9 แบบพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า

หน่วยที่ 10 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

หน่วยที่ 11 ระบบควบคุมทางวิศวกรรม

หน่วยที่ 12 หน่วยการผลิตและกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเคมี

หน่วยที่ 13 พื้นฐานวิศวกรรมอุตสาหกรรม

หน่วยที่ 14 อันตรายจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

หน่วยที่ 15 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

 สรุปบันทึกเสียง

unit 1     unit 2      unit 3-1      unit 3-2    unit 4-1   unit4-2    unit 5

แผนผัง mindmap  54101 วิศวกรรมพื้นฐาน 1

แผนผัง mindmap 54101 วิศวกรรมพื้นฐาน 2

   เข้าชม : 135130

     


 
@Copyright ? 2008-2017 www.safety-stou.com
ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ