54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เสาร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2551


หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปในการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หน่วยที่ 2 การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ

หน่วยที่ 3 การบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย

หน่วยที่ 4 ความปลอดภัยเชิงระบบ

หน่วยที่ 5 การจัดการความเสี่ยง

หน่วยที่ 6 การบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ฉุกเฉิน

หน่วยที่ 7 พฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

หน่วยที่ 8 การสื่อสารเพื่อความปลอดภัย

หน่วยที่ 9 เทคนิคการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

หน่วยที่ 10 เทคนิคเฉพาะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หน่วยที่ 11 การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

หน่วยที่ 12 ระบบสารสนเทศด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หน่วยที่ 13 องค์กรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หน่วยที่ 14 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หน่วยที่ 15 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สรุปสอนเสริมผ่าน อินเตอร์เนต

คำย่อ และหน่วยงานที่สำคัญ

สรุปเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ความปลอดภัยเชิงระบบ

แบบประเมิน

แผนผังความคิด mindmap 54102

แผนผังความคิด mindmap 54102 -2   เอื้อเฟื้อ ข้อมูล โดยคุณโรสลิน เทพจันทร์เข้าชม : 127618

     


 
@Copyright ? 2008-2017 www.safety-stou.com
ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ