50103 สถิติการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

50103 สถิติการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เสาร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2551


หน่วยที่ 1 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หน่วยที่ 2 รูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หน่วยที่ 3 สาระสนเทศสุขภาพ

หน่วยที่ 4 การเขียนบทนำ ตัวแปร และการทบทวนวรรณกรรมในการวิจับ

หน่วยที่ 5 การสุ่มตัวอย่าง

หน่วยที่ 6 เครื่องมือในการวิจัย

หน่วยที่ 7 การจัดการข้อมูลการวิจัย

หน่วยที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล

หน่วยที่ 9 การแจกแจงความน่าจะเป็น

หน่วยที่ 10 การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน

หน่วยที่ 11 การทดสอบความแตกต่าง

หน่วยที่ 12 การทดสอบความสัมพันธ์

หน่วยที่ 13 การจัดทำโครงการวิจัย

หน่วยที่ 14 รายงานการวิจัย และเผยแพร่งานวิจัย

หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แนวข้อสอบคำนวณ

แบบทดสอบการสอนเสริม

สูตรคำนวณ สัญลักษณ์ ความหมาย  

สรุปสอนเสริมครั้งที่ 1 สถิติ 50103 หน่วยที่ 1- 5

สรุปสอนเสริมครั้งที่ 2 สถิติ 50103 หน่วยที่ 6- 10

สรุปสอนเสริมครั้งที่ 3 สถิติ 50103 หน่วยที่ 11-15

 สรุป บันทึกเสียง

Unit 1   Unit 2     -2     Unit 3     Unit 4    Unit 5   Unit 6   Unit 7  Unit 8   Unit 9   Unit 10   Unit 11  Unit 12    Unit 13   Unit 14   Unit 15

 master 1   2   3-1  3-2

 121เข้าชม : 141343

     


 
@Copyright ? 2008-2017 www.safety-stou.com
ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ