แบบฟอร์มและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
Safety Engineer By manasu

จันทร์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552


ความปลอดภัยเชิงระบบ

การบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง

การประมาณระดับความเสี่ยงและดัชนีความเสี่ยง  HRI

 ชี้บ่งแบบ Check list และประเมินความเสี่ยง 

Preliminary Hazard Analysis (PHA)

Lux Meter

Fault Tree Analysis    การวิเคราะห์ แบบ FTA

Event Tree Analysis  การวิเคราะห์ แบบ ETA

Illumiumination Measurement   (การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง)

Effect of water in Steam piping 

Boiler control Steam & Condensate System    ระบบการต่ออุปกรณ์ boiler เพื่อความปลอดภัย และการนำน้ำร้อนกลับมาใช้ใหม่ (ประหยัดพลังงาน)

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรไอน้ำและเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler)

การทำงานของ boiler 1

การทำงานของ boiler 2

การปรับปรุงคุณภาพน้ำ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตรายจ

ากเครื่องปั๊มโลหะ 

เครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์และความปลอดภัยในการทำงานกับชิลเลอร์

Chemistry And Extinguishment of Fire  

Safety System Tag out / Lock out  

ตัวอย่างแนวการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

safety system

pdf creater   Download โปรแกรม แปลงเอกสาร PDF

Foxit reader23   Download โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF

โปรแกรมแปลงหน่วย Download

เครื่องมือวัด   by  manasu

สรุปเข้มวิศวพื้นฐาน      powerpoint unit 1-3   engineer 1-5  engineer 6    engineer 10-15   รวมกิจกรรมวิศวพื้นฐาน  ปรับปรุง1  2     eng tou

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือกล

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ

ความปลอดภัยในการใช้ภาชนะรับความดันและภาชนะบรรจุก๊าซ

ความปลอดภัยในการทำงานการเคลื่อนย้ายวัสดุ

คู่มือการใช้งาน Open software  Ubuntu

 ระบบการจัดการพลังงาน

 หลักความปลอดภัยในการทำงาน

power point      เพลงหยุด      คนล่าฝัน

การสอบสวนความปลอดภัย และการสอบสวนอุบัติเหตุ

 Safety technology 1-5

Safety Technology 6-10

Safety Technology 11-15

การใช้เครื่องวัดความร้อน WBGT

เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดระดับเสียง    ex

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคล

54101 Basic Engineering for OHS unit 1-5    unit 6-10    unit 11-15

tu-eng

3mเข้าชม : 30826 
@Copyright ? 2008-2017 www.safety-stou.com
ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ