54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์

54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์

เสาร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2551


หน่วยที่ 1 หลักการทางพิษวิทยา

หน่วยที่ 2 หลักการเบื้องต้นของกลไกการเกิดพิษ

หน่วยที่ 3 สารพิษกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หน่วยที่ 4 การประเมินสารพิษในร่างกายและดัชนีสารพิษทางชีวภาพ

หน่วยที่ 5 การตรวจสอบสารพิษทางห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 6 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสารเคมี

หน่วยที่ 7 หลักการทางอาชีวเวชศาสตร์

หน่วยที่ 8 โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางเคมี

หน่วยที่ 9 โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางกายภาพ

หน่วยที่ 10 โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ

หน่วยที่ 11 โรคจากการประกอบอาชีพ โรคระบบหายใจ โรคผิวหนัง โรคมะเร็ง

หน่วยที่ 12 โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากปัญหาทางกายศาสตร์และจิตวิทยาทางสังคม

หน่วยที่ 13 การเฝ้าระวังสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ

หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ

หน่วยที่ 15 การดำเนินงานอาชีวเวชกรรมในสถานประกอบการ

 

สรุปบันทึกเสียง

Unit 1      Unit 2     Unit 3     Unit 4      Unit 5     Unit 6     Unit 7      Unit 8      Unit 9     Unit 10

Power point Tutor

unit 1-2     unit 3-6    unit 7-10    unit 11-15เข้าชม : 101407

     


 
@Copyright ? 2008-2017 www.safety-stou.com
ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ