54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การประเมิน

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมการประเมิน

พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2551


หน่วยที่ 6  การตรวจวัดและประเมินสภาพความร้อนและความเย็น     ...

หน่วยที่ 7 การตรวจวัดและประเมิน ความสั่นสะเทือน แสงสว่าง และความดันบรรยากาศ

หน่วยที่ 8 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างสารเคมี

หน่วยที่ 9 การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์มลพิษทางอากาศที่เป็นอนุภาค

หน่วยที่ 10 การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์มลพิษทางอากาศที่เป็นอนุภาคอื่นๆ

หน่วยที่ 11 การเก็บตัวอย่างและการประเมินมลพิษทางอากาศที่เป็นก๊าซและไอ

หน่วยที่ 12 การประเมินสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

หน่วยที่ 13 เครื่องมืออ่านค่าโดยตรง

หน่วยที่ 14 การตรวจวิเคราะห์ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

หน่วยที่ 15 คุณภาพอากาศภายในอาคาร

แบบประเมิน  หน่วยที่ 2       หน่วยที่ 3      หน่วยที่ 4       หน่วยที่ 5   หน่วยที่ 6  หน่วยที่ 7  หน่วยที่ 9   หน่วยที่ 8  หน่วยที่ 10               หน่วยที่ 11   หน่วยที่ 12    หน่วยที่ 13    หน่วยที่ 14

รวมแบบประเมินบทที่ 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมการประเมิน VCD แผ่นที่ 1

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมการประเมิน VCD แผ่นที่ 2

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมการประเมิน VCD แผ่นที่ 3

 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมการประเมิน VCD แผ่นที่ 4

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมการประเมิน VCD แผ่นที่ 5

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมการประเมิน VCD แผ่นที่ 6

สรุปย่อ

หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

หน่วยที่ 2 หลักการประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

หน่วยที่ 3  ขีดจำกัดการสัมผัสสารในสิ่งแวดล้อมการทำงาน

หน่วยที่ 4 การตรวจวัดและการประเมินการสัมผัสเสียง

หน่วยที่ 5 การประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ปฏิบัติงานและสถานปฏิบัติการที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสี

หน่วยที่ 6 การตรวจวัดและประเมินสภาพความร้อนและความเย็น

หน่วยที่ 7 การตรวจวัดความสั่นสะเทือนแสงสว่างและความดันบรรยากาศ

หน่วยที่ 8  การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างสารเคมี

หน่วยที่ 9 การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์มลพิษทางอากาศที่เป็นอนุภาค

หน่วยที่ 10 การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์มลพิษทางอากาศที่เป็นอนุภาคอื่นๆ

หน่วยที่ 11 การเก็บตัวอย่างและการประเมินมลพิษทางอากาศที่เป็นก๊าซและไอ

หน่วยที่ 12 การประเมินสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

หน่วยที่ 13 เครื่องมืออ่านค่าโดยตรง

หน่วยที่ 14 การตรวจวิเคราะห์ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

หน่วยที่ 15 คุณภาพอากาศภายในอาคาร

 เข้าชม : 177482

     


 
@Copyright ? 2008-2017 www.safety-stou.com
ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ