เอกสารแบบฟอร์ม มสธ.
เอกสารแบบฟอร์มของมสธ และข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน

จันทร์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552


หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ  (จป.วิชาชีพ)

แบบฟอร์มการลงทะเบียนฝ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่าน ไปรษณีย์ Pay at Post

แบบขอชำระเงินเพิ่มเติมผ่านระบบธนาณัติพิเศษ

คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา มสธ 30

แบบฟอร์มนักศึกษาที่ขอตรวจสอบผลการสอบ

ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (มสธ 26)

ใบคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ (มสธ7)

ใบคำร้องขอเปลี่ยนสนามสอบ (มสธ 27)

 

ระบบสาระสนเทศนักศึกษา มสธ

ตรวจเช็คสนามสอบ

 

 สำนักบริการการศึกษา   มสธ เบอร์โทร 0 2504 7611-3

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2504-8031-3 หรือสายตรง 0-2503-3610    

โทรสาร 0-2503-3570

Email: [email protected]

 

ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
โทร. 0 2504 7711
โทร. 0 2504 7712 โทรสาร 0 2503 3558
E-mail Address:[email protected]
ศูนย์สารสนเทศ
โทร. 0 2504 7191,7193 โทร. 0 2504 7788
โทร. 0 2982 9700
หน่วยคำร้อง สำนักทะเบียนและวัดผล
โทร. 0 2504 7231-9
ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
โทร. 0 2504 7218,0 2504 7213

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_51/health.htm

ภาคการศึกษาที่ 1/2551

25-26 ต.ค. 2551                   วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษา

1  ธ.ค. 2551 -5 ม.ค. 2552    ลงทะเบียนสอบซ่อม

7 - 8  ก.พ. 2551                    วันสอบซ่อมเข้าชม : 81380 
@Copyright ? 2008-2017 www.safety-stou.com
ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ