แบบฟอร์มและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จันทร์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552


แบบ จป. วิชาชีพ       

download

ใบอนุญาตปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ  ( อ.1)

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน ของจป. วิชาชีพ/จป.เทคนิคขั้นสูง   จป.(ว)   จป.(ท)

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

แบบตรวจปั่นจั่นชนิดอยู่กับที่ (คป. 1)

แบบตรวจปั่นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (คป. 2)

แบบสารเคมีอันตราย    สอ.1         สอ.2          สอ.3         สอ.4    

 แบบสำรวจความปลอดภัยในการทำงานของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ)

แบบฟอร์มรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ

แบบตรวจสอบความปลอดภัย

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยและหม้อไอน้ำระเบิด

แบบตรวจสภาพความปลอดภัยในบริเวณสถานที่ทำงาน

รายงานอุบัติเหตุเบื้องต้นจากพยาบาล

รายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหติ/อุบัติการณ์

แบบสำรวจเออร์โกโนมิกส์

 รายงานการสอบสวนอุบัติการณ์

แบบฟอร์มใบอนุญาติเริ่มทำงาน(สำหรับผู้รับเหมา)

แบบประเมินการปฏิบัติงานผู้รับเหมา

แบบการแจ้งการประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหาย

แบบรายงานอุบัติการณ์

Hot Work Permit

Cold Work Permit

แบบตรวจความปลอดภัยเครน   1       2    แบบฟอร์มแถบสีเขียวเอื้อเฟื้อข้อมูล โดย คุณจป.ใต้

 แบบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พศ. ๒๕๔๙

ประกาศ พรบ. ๒๕๓๕ เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยง

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน  แสงสว่าง และเสียง

แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานตรวจแรงงานในการรับขึ้นทะเบียนการขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

แบบสอบถาม

 เข้าชม : 60827 
@Copyright ? 2008-2017 www.safety-stou.com
ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ