คู่มือความปลอดภัย
คู่มือความปลอดภัย

จันทร์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552


เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงาน ดาว์นโหลด นำไปใช้งานได้ จริงเพื่อประโยชน์โดยรวม  เรียบเรียง by manasu

ตัวอย่างคู่มือความปลอดภัย

Auditor OHSAS 18001:2007 

OHSAS 18001:2007 (Thai) 

 คู่มือความปลอดภัย

คู่มือความปลอดภัยผู้รับเหมา

ความคุ้มทุนทางเศษฐศาสตร์กับการลงทุนด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

Return on Investment for Occupational Health and safety Programs

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือกล

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ

ความปลอดภัยในการใช้ภาชนะรับความดันและภาชนะบรรจุก๊าซ

ความปลอดภัยในการทำงานการเคลื่อนย้ายวัสดุ

Hearing Conservation Program

ระบบป้องกันเพลิงไหม้ในอาคารสูง

คู่มือความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในอาคาร

การป้องกันอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง

โปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงาน

 กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา

กฎความปลอดภัยในการทำงาน  (CUT OFF MACHINE)

กฏความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานกับไฟฟ้า

กฎความปลอดภัยทั่วไป

กฎความปลอดภัยในการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

 กฎความปลอดภัยในการใช้เครน

กฎความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ

กฎความปลอดภัยในการขนส่งด้วยฟอร์คลิฟท์

กฎความปลอดภัยในการขัดผิวโลหะด้วยหินเจียรมือ

กฎความปลอดภัยในการทำงานที่สูง

แบบ จป. วิชาชีพ       

download

จป 1       จป 2     จป 3

แบบแต่งตั้งคปอ และรายงานการประชุม

ใบอนุญาตปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ  ( อ.1)

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน ของจป. วิชาชีพ/จป.เทคนิคขั้นสูง   จป.(ว)   จป.(ท)

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

แบบตรวจปั่นจั่นชนิดอยู่กับที่ (คป. 1)

แบบตรวจปั่นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (คป. 2)

แบบสารเคมีอันตราย    สอ.1         สอ.2          สอ.3         สอ.4    

 แบบสำรวจความปลอดภัยในการทำงานของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ)

แบบฟอร์มรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ

แบบตรวจสอบความปลอดภัย

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยและหม้อไอน้ำระเบิด

แบบตรวจสภาพความปลอดภัยในบริเวณสถานที่ทำงาน

รายงานอุบัติเหตุเบื้องต้นจากพยาบาล

รายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหติ/อุบัติการณ์

แบบสำรวจเออร์โกโนมิกส์

แบบตรวจความปลอดภัยสภาพรอก/เครนก่อนการใช้งาน

แบบรายงานผลการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

 แบบสำรวจถังดับเพลิง

 คู่มือการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย

 รายงานการสอบสวนอุบัติการณ์

แบบฟอร์มใบอนุญาติเริ่มทำงาน(สำหรับผู้รับเหมา)

แบบประเมินการปฏิบัติงานผู้รับเหมา

แบบการแจ้งการประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหาย

แบบรายงานอุบัติการณ์

Hot Work Permit

Cold Work Permit

แบบตรวจความปลอดภัยเครน   1       2   

 แบบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

 

 

เว็บไซต์ต่างประเทศ

WHO
(World Health Organization)

ILO
(International Labor Organization)

NIOSH
(National Institute for Occupational Safety and Health)

OSHA
(Occupational Safety and Health Administration)

CCOHS
(Candian Centre for Occupational Health and Safety)

IARC
(International Agency for Research on Cancer)

ICOH
(International Commission on Occupational Health)

ACGIH
(American Conference of Govermental Industrial Hygienists)

ACOEM
(American College of Occupational and Environmental Medicine)

 ปฏฺทินปีใหม่ 2552เข้าชม : 86708 
@Copyright ? 2008-2017 www.safety-stou.com
ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ